TIENSUUNNITELMAN TAVOITTEET
Valtatien 4 rakentamiseksi moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski on laadittu tavoitteet, joissa on otettu
huomioon tieosuuden asema osana valtakunnallisesti tärkeintä etelä - pohjoissuuntaista päätieyhteyttä
sekä alueen paikalliset lähtökohdat. Hankkeen tavoitteet on ryhmitelty valtakunnallisiin yleistavoitteisiin
sekä seudullisiin ja paikallisiin tavoitteisiin.

Valtatien 4 valtakunnalliset yleistavoitteet
- kehitetään tieosuus valtakunnallisen pääväylän edellyttämään laatutasoon ja Euroopan Parlamentin päätöksen
mukaisesti kansainväliseksi korkeatasoiseksi TEN-T-tieverkon osaksi.
- vähennetään liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi pääteille asetettujen tavoitteiden
mukaisesti
- parannetaan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta
- otetaan huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
- pyritään yhteiskuntataloudellisesti optimaaliseen kokonaisratkaisuun
Valtatieosuutta koskevat seudulliset ja paikalliset tavoitteet:
- turvataan lähialueen kuntien välisten työ- ja asiointimatkojen sujuvuus
- turvataan sujuva yhteys Jyväskylän lentoasemalle
- tuetaan väyläratkaisulla seuturakenteen kehittymistä maakuntakaavan mukaisesti
- kehitetään tieverkkoa ja valtatien liittymäratkaisuja siten, että ne parantavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä,
palvelujen saavutettavuutta ja tukevat Jyväskylän seudun maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista
kehittymistä.
- parannetaan paikallisen auto- ja kevyen liikenteen turvallisuutta
- turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus minimoimalla valtatien aiheuttamat
ympäristöhaitat (melu, tärinä, päästöt ja estevaikutus) sekä haitat maankäytölle ja ottamalla huomioon alueen luonnon,
maiseman ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet.
- varmistetaan joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja turvalliset yhteydet pysäkeille.
Lisäksi hanketta koskevia yksityiskohtaisempia tavoitteita asetettiin mm. nopeustasolle (100 km/h), liikenteen sujuvuudelle,
liikenneturvallisuudelle ja eri liikennemuotojen olosuhteille. Lisäksi asetettiin tavoitteita mm. melutasoille ja muille
ympäristövaikutuksille sekä hankkeen taloudelle
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11