TIENSUUNNITTELUN TARKOITUS
ELY-keskus Tiesuunnittelun vaiheet
Lähde:
Tiesuunnitelman laatiminen on tien eri osien yksityiskohtaista suunnittelua ja mitoittamista. Tiesuunnitteluvaihetta on edeltänyt
yleissuunnitelmavaihe, jossa hankkeen perusratkaisut on jo päätetty. Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen
hyväksymispäätöksen 6.9.2013. Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset
tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset. Erityisesti tien lähialueen asukkaille yksityiskohdat ovat merkittäviä,
sillä ne vaikuttavat heidän asumiseensa ja jokapäiväiseen toimintaansa. Tiesuunnitelma laaditaan, käsitellään ja hyväksytään
maantielakia noudattaen. Hyväksytty tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.


Tiesuunnitelma on maantielakiin perustuva asiakirja

- Tiesuunnitelmasta ilmenee tien paikka (linjaus) ja korkeusasema (tasaus), tien eri osat mittoineen, tien varusteet, tieympäristön rakentamis- ja käsittelytoimet, tietä varten tarvittava alue, maa-ainesten ottamiseen ja läjittämiseen tarvittavat alueet, kuivatusta varten tarvittavat järjestelyt sekä hankkeen kustannukset mahdollisine jako-osuuksineen rahoittajien kesken.
- Tiesuunnitelma pidetään maantielain mukaan yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Kunta (Jyväskylä ja Laukaa) kuuluttaa suunnitelman nähtävänä olosta. Muutoksia haluavat voivat tällöin tehdä suunnitelmaa vastaan muistutuksen, joka on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.
- Kunta (Jyväskylä ja Laukaa) toimittaa lausuntonsa suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Suunnitelmasta hankitaan lausunto maakunnan liitolta. Lausuntoja voidaan tarpeen mukaan pyytää muiltakin viranomaisilta. Lausunnot ja muistutukset käsitellään ELY-keskuksessa, ja niiden perusteella voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia suunnitelmaan.
- Liikennevirastossa tai poikkeustapauksessa Liikenne- ja viestintäministeriössä tehdään hyväksymispäätös, mikä saatetaan eri tahoille tiedoksi ja asetetaan asiakirjoineen kunnassa nähtäväksi. Päätökseen voi nähtävänäoloaikana (30 päivää) hakea muutosta valittamalla hallinto- oikeuteen ja sen jälkeen edelleen korkeimpaan hallinto- oikeuteen. Liikenne- ja viestintäministeriön tekemästä päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Rakennustöiden aloittaminen

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen perusteella rakennustyöt voidaan aloittaa valituksesta huolimatta, ellei valitusta käsittelevä tuomioistuin toisin määrää.

Menetyksistä, haitoista ja vahingoista maksetaan korvaukset

Tietarkoituksiin tarvittavasta maasta, purettavista rakennuksista ja laitteista, laitteiden siirroista sekä mahdollisista haitoista ja vahingoista maksettavat korvaukset ratkaistaan pääosin maantietoimituksessa. Tien suunnittelun ja rakentamisen aikana syntyneistä vahingoista maksetaan korvaukset välittömästi, jos maanomistaja ja tienpitäjä sopivat korvauksen suuruudesta. Vahinkotapauksissa maanomistajan tulee ottaa yhteys työmaan päällikköön.

Asuinrakennusten ja elinkeinon harjoittamisen kannalta välttämättömien rakennusten lunastus sovitaan lähes aina vapaaehtoisin kaupoin. Maantietoimitus ynnistetään ennen rakentamisen aloittamista, ja se jatkuu vielä rakentamisen jälkeenkin. Maantietoimituksen alkuvaiheessa määritetään korvaukset maapohjasta, rakennuksista sekä kasvillisuudesta, ja korvaukset pyritään maksamaan littömästi. Korvaukset haitasta ja vahingosta voidaan määrittää ja maksaa kuitenkin yleensä vasta tien valmistuttua.

Pääsääntöisesti maantietoimituksessa ratkaistavat korvausasiat hoidetaan viran puolesta ilman erillistä korvausvaatimusta. Vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi asianosaisen on kuitenkin syytä olla aktiivinen ja tehdä tarvittaessa korvausvaatimus maantietoimituksen aikana.

Jos maanomistaja tai muu asianosainen on tyytymätön maantietoimituksessa tehtyihin päätöksiin, hän voi hakea muutosta maaoikeudelta
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11