TIENSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET
Vaikutukset liikenteeseen

Valtatien 4 parantaminen välillä Kirri - Tikkakoski parantaa päätieverkkoon kuuluvan valtatieosuuden liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta. Tieverkollisesti hanke aiheuttaa vähäisiä paikallisia muutoksia, joista merkittävin on uusi maantie yhteys Puuppolan eritasoliittymästä Uuraisten suuntaan ja nykyinen Puuppolantie (M630) Kirrin eritasoliittymän ja uuden maantien välillä muuttuu paikallista liikennettä palvelevaksi yhdystieksi. Lisäksi nykyinen Puuppolankoskentie (M16709) esitetään muutettavaksi Jyväskylän kaupungin ylläpitämäksi yksityistieksi. Paikallista ja seudullista liikennettä välittävät maantiet ja yksityistiet yhdistetään moottoritiehen rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien ja eritasoliittymien kautta.

Hanke parantaa valtatieosuuden liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta merkittävästi, jolloin mm. tavaraliikenteen toimintavarmuus ja matka-aikojen ennustettavuus paranevat. Seudullisesti alueen kuntien välisten työ- ja asiointimatkojen sujuvuuden paraneminen parantaa elinkeinoelämän nykyisiä toimintaedellytyksiä ja luo sille uusia kehittymismahdollisuuksia. Sujuvat tieyhteydet tukevat suunnittelualueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämismahdollisuuksia.

Moottoritien rakentamisella varmistetaan valtatiejakson liikenteen sujuvuus pitkälle tulevaisuuteen ja valtatien liikenteellinen palvelutaso on ennustetilanteessa 2040 nykytilaa selvästi parempi.

Hankkeen toteuttaminen parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi. Liikenneturvallisuuden paraneminen tiesuunnitelman toimenpiteillä johtuu mm. moottoritien välikaistan vakavia ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia vähentävästä vaikutuksesta. Lisäksi tasoliittymien ja vasemmalle kääntymistarpeen poistuminen sekä hitaan liikenteen siirtymien rinnakkaistiestölle vähentää mm. kääntymis-, risteämis- ja peräänajo-onnettomuuksia. Riista-aidat puolestaan vähentävät eläinonnettomuuksien sekä niistä välillisesti johtuvien onnettomuuksien (mm. suistumiset) riskiä. Tiesuunnitelman mukainen ratkaisu parantaa myös kevyen liikenteen turvallisuutta. Kuolemaan johtavat onnettomuuden vähenevät noin 80 % ja henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähenevät noin 53 %.

Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat huomattavasti koko hankkeen alueella. Kevyt liikenne käyttää rinnakkaistien ja moottoritien poikittaisyhteyksien yhteyteen rakennettavaa kevyen liikenteen väylän verkostoa. Kevyen liikenteen turvallisuus paranee, kun suurin osa liikenteestä ja lähes kaikki raskaasta liikenteestä käyttää moottoritietä. Kevyen liikenteen yhteydet parantavat koululaisten turvallista liikkumista eteenkin Puuppolan koulunkäyntialueella sekä Tikkakosken keskustaan. 
Hanke parantaa joukkoliikenteen olosuhteita nopeuttamalla ja sujuvoittamatta liikennöintiä ja vähentämällä liikenteellisiä häiriöitä. Osa linja-autoliikenteestä tulee siirtymään moottoritielle ja osa kulkee moottoritien rinnakkaistietä pitkin. Hankkeessa on huomioitu joukkoliikenteen Jyväskylä - Äänekoski laatukäytäväsuunnitelmat, joka tarkoittaa eritasoliittymissä (2-5) varaudutaan rakentamaan korkeatasoiset pysäkkiparit ja erilliset liitännäis- ja saattoliikenteen pysäköintialueet. Rinnakkaistielle rakennetaan pysäkkiparit moottoritien poikittaisyhteyksien liittymiin sekä vilkkaimpiin yksityistieliittymien yhteyteen. 

Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut on suunniteltu niin, että suuret erikoiskuljetukset (7x7x40 m) voivat liikennöidä moottoritiellä hyödyntäen sujuvasti eritasoliittymien ramppeja. Kuitenkin noin 80 - 90 % kaikista erikoiskuljetuksista on korkeudeltaan alle 5,5 metriä, jolloin ne voivat liikennöidä päätien ajoratoja pitkin risteyssiltojen ali. Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus paranee, jolloin vaaratilanteet liikenteelle, paikalliselle asutukselle ja ympäristölle vähenee.

Vaikutukset ihmisiin

Ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden kannalta merkittävimmät seikat ovat meluesteiden, kattavien rinnakkaisteiden, kevyen liikenteen reittien ja yksityisteiden rakentaminen. Esteiden ja väylien rakentaminen vähentävää selvästi tiestä aiheutuvaa melua, estevaikutusta ja muita koettavia haittoja, mikä parantaa alueen viihtyisyyttä ja elinolosuhteista sekä vähentävät haittojen aiheuttamia terveysriskejä.

Vuoden 2040 ennustetilanteessa rakennetuilla meluesteillä saadaan suurin osa alueen asukkaista suojattua alle 55 dB(A) melutason, jolloin päiväajan hyötyjiä on noin 207 asukasta ja 74 kiinteistöä. Vuoden 2040 ennustetilanteessa jää 14 asuinkiinteistöä ja 34 asukasta sekä 14 lomakiinteistöä valtioneuvoston ohjearvon ylittävällä melualueelle.

Kevyen liikenteen väylät lisäävät alueella työmatkapyöräilyä ja muuta hyötyliikuntaa. Lasten matkat kouluun ja harrastuksin sekä aikuisten asiointimatkat pyöräillen ja kävellen muuttuvat turvalliseksi.  Näillä on myös vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kattavat rinnakkaistiejärjestelyt, kevyen liikenteen väylineen ja yksityistiejärjestelyt palvelevat hyvin paikallista asutusta. Liikkumisolosuhteet parantavat edistää alueen sisäistä liikkumista, palvelujen saatavuutta sekä asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Moottoritien aiheuttamaa estevaikutusta on lievennetty moottoritien alittavilla tai ylittävillä yksityistieyhteyksillä. Näiden yksityistiejärjestelyjen ja rakennettavien eritasoliittymien ansiosta kiertomatkat jäävät pääosin vähäiseksi ja ovat nykytilannetta huomattavasti sujuvammat. Tienrakentamisen aikaiset elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat haitat rajoittuva tien lähialueelle ja ovat kohteittain lyhytaikaisia.

Vaikutukset ympäristöön

Moottoritie muodostaa uuden maisemaelementin, joka koostuu ajoradasta, tiepenkereestä, meluntorjuntaratkaisuista sekä liittymien silloista ja penkereistä. Moottoritien rakentamisen myötä myös maastonmuodot tulevat muuttumaan niiltä osin, joilla tehdään maa- tai kallioleikkauksia, pengertäyttöjä tai läjityksiä. Avoimilla pelto-osuuksilla moottoritiellä on visuaalinen estevaikutus.

Tiesuunnitelmassa esitettyjen tiejärjestelyjen suorat vaikutukset liito-oravalle, Viitasammakolle sekä Lummenlampi- ja Täplälampikorennoille jäävät vähäisiksi eivätkä ratkaisut hävitä tai heikennä niiden elinpiirejä. Vaikka suunnittelualueella on runsaasti vesistökohteita, on Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä alueella niukasti.

Rakentaminen tulee muuttamaan pysyvästi moottoritien lähialueen vesitaloutta, koska hulevesien virtaukset muuttuvat tai osittain estyvät korkeussuhteiden muutosten seurauksena. Rakennettavien Kirrin ja Tikka-Mannilan pohjavesisuojausten vaikutuksesta pohjavesialueiden pilaantumisriski vähenee huomattavasti. Vesiin kohdistuvia likaantumisriskejä aiheutuu pääosin rakentamisen aikaisista toimenpiteistä. Tien valmistuttua vesien likaantumisriski aiheutuu pääosin liikenteestä onnettomuuksien muodossa ja tien kunnossapidosta.

Hirvieläinten liikkumista on liikenneturvallisuussyistä ohjattu riista-aidoin. Moottoritiehen nähden riistan poikittaiset kulkuyhteydet on huomioitu 3 sillassa.

Hankkeen myötä liikenteen sujuvuus paranee niin paljon, että hiilidioksidipäästöt vähenevät vaikka nopeustaso kasvaa huomattavasti.

Pääosa tienrakentamiseen tarvittavista pengermassoista ja tierakenteesta saadaan hankkeen maa- ja kallioleikkauksista. Päällystekerroksiin tarvittavat massat joudutaan hankkimaan hankkeen ulkopuolelta. Maamassoja käytetään väylien luiska-alueiden täyttöihin tai ne sijoitetaan läjitysalueille.
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11