MUUTOSSUUNNITTELUN VAIKUTUKSET
Yhteystiedot:

Keski-Suomen ELY-keskus
Kari Komi

PL 250, 40101 Jyväskylä
Puhelin 029 502 4691
kari komi@ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus


Destia Oy
Pekka Karhinen
Puistokatu 2-4,
40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin +358405576170
pekka.karhinen@destia.fi
Destia Oy
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11
Muutossuunnitelman avoleikkausratkaisun voidaan katsoa olevan liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta parempi ratkaisu. Tunneli poisjättäminen tekee valtatien liikenneympäristöstä yhtenäisen ja turvallisen sekä yllätyksettömän.

Avoleikkausratkaisussa saadaan Kirrin ja Lintukankaan eritasoliittymät turvallisemmiksi, koska tunneliratkaisussa ramppien erkanemis- tai liittymiskaistat alkavat tai päättyvät lähelle tunnelin suuaukkoja, jolloin autoilijalla on huomioon otettavana useampi normaalista poikkeava liikennetilanne. Lisäksi tunnelin suuaukon häikäisyvaikutus poistuu.

Onnettomuustilanteet tunnelissa ovat aina suurempi riski kaikille osapuolille myös pelastustoimelle. Lisäksi tunnelionnettomuuksissa joudutaan lähes aina poikkeusjärjestelyihin eli tunnelin sulkemiseen, jolloin onnettomuusriski lisääntyy myös muualla tieverkolla, kun moottoritien liikenne joudutaan ohjaamaan rinnakkaisteille. Myös tahallisen vaaran aiheuttama riski pienenee.

Liikennehäiriöt ovat avoleikkauksessa vähäisemmät tunnelivaihtoehtoon verrattuna. Myöskään yllä- ja kunnossapitotoimenpiteet eivät aiheuta normaalista poikkeavia liikennejärjestelyjä.


Meluselvitysraportin mukaan tiesuunnitelman linjauksella nykyisen asutuksen kohdalla Alvajärven reuna-alueilla kokonaismelutilanne paranee merkittävästi ja päivä- ja yöajan ohjearvotasot alittuvat. Melutaso laskee alueella parhaimmillaan 10-15 dB.  Avoleikkaus toimii hyvin melua torjuvana rakenteena suunnittelualueella ja luo edellytykset hyvälle asumiselle Lintukankaan itäpuolella. Aivan avoleikkauksen kohdalla melutasot ovat umpinaista tunnelia suuremmat, mutta leikkauksen porrastettu rakenne vaimentaa tehokkaasti melua.

Muutossuunnitelman ratkaisut eivät oleellisesti eroa tiesuunnitelmassa esitetyistä vaikutuksista ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Avoleikkaus pienentää Lintukankaan käyttöarvoa virkistäytymiseen, toisaalta alueen vallitsevat korkeuserot ovat haitanneet virkistyskäyttöä. Tienrakentamisen aikaiset elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat haitat rajoittuvat tien lähialueelle ja ovat kohteittain lyhytaikaisia.

Muutossuunnitelma-alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltavia luontotyyppejä eikä metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Selvityksessä ei myöskään havaittu luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittuja tai erityisesti suojeltavia eliölajeja. Myöskään uhanalaisia, silmällä pidettäviä tai rauhoitettuja eliölajeja ei havaittu.

Hankkeen arvonlisäveroton (ALV 0 %) kustannusarvio on 22,262 M€, ja lunastus- ja korvauskustannusten osuus on 0,02 M€. Sillan S28 ja kevyen liikenteen väylän K32J kustannukset ovat Jyväskylän kaupungille tulevia kustannuksia. Muutossuunnitelmalla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä myös yllä- ja kunnossapidosta.  
 
Alkuperäinen tiesuunnitelman kustannusarvio on noin 150 M€ ja huomioiden muutossuunnitelman säästöt noin 25 M€ niin hankkeen rakennuskustannuksiksi muodostuu 125 M€ (MAKU 136,3 2005 =100). Kustannusarvio sisältää noin 10 M€ puolustusvoimain kustannuksia, jotka johtuvat varalaskupaikkojen rakentamisesta.

Hankkeen hyötykustannussuhde (H/K - suhde) on noin 1,7.